Lodsejere

Som lodsejer kan du helt gratis få råd og vejledning fra en af landets mange udtagningskonsulenter. Herunder kan du læse mere om de typer af projekter, en udtagningskonsulent kan hjælpe med.

Lavbundsprojekter

Et lavbundsprojekt etableres på tørvejord, hvor grøfter, dræn og eventuelt pumper fjernes, så de naturlige vandstandsforhold genetableres. Udtagningskonsulenten kan hjælpe med at kontakte kommune eller Naturstyrelsen for at høre, om de vil gennemføre et projekt hos dig eller du kan få hjælp til at søge tilskud, hvis du selv vil stå for projektet

Vådområder

Et vådområde etableres ofte i en ådal, ved at genslynge åen, tilkaste grøfter og fjerne dræn, så de naturlige vandstandsforhold genetableres. Udtagningskonsulenten kan hjælpe med at kontakte kommune eller Naturstyrelsen for at høre, om de vil stå for at gennemføre et projekt hos dig.

Minivådområder

Et minivådområde består af en række dybe og lave bassiner, der udgraves ved hoveddrænet inden vandet løber ud i vandløbet. Du kan selv stå for at etablere et minivådområde, og udtagningskonsulenten kan hjælpe dig med at finde gode placeringer, at søge tilskud samt at indhente de nødvendige tilladelser.

Skovrejsning

Der er en række krav for at kunne få tilskud til at etablere ny skov. Udtagningskonsulenten kan oplyse dig om de overordnede krav for tilskudsordningen og hjælpe dig videre til en af de aktører, der kan hjælpe med at søge tilskud og at lave en plan for projektet.

HVORFOR UDTAGE LANDBRUGSJORD?

I Danmark skal der tages landbrugsjord ud af drift for:
• at mindske udledningen af drivhusgasser fra de
kulstofrige landbrugsjorder.
• at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor
til vandmiljøet.

Hvis du vil have materialet tilsendt så kontakt enten din lokale udtagningskonsulent eller skriv til likt@seges.dk. Det er gratis.

Dine økonomiske- og skattemæssige forhold kan påvirkes ved deltagelse i et udtagningsprojekt. Læs mere om, hvilke konsekvenser og muligheder, der er for dig.

Udtagningskonsulenterne

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N