Om

I Landbrugsaftalen fra 2021 blev de politiske partier enige om at der skal udtages og vådlægges 100.000 hektar tørverige lavbundsjorde for at minimere klimabelastningen. Herudover skal der etableres kollektive kvælstofvirkemidler som minivådområder og vådområder for at minimere behovet for målrettet regulering på dyrkningsfladen.

For at understøtte opgaven, finansierer staten indtil 2027 et antal udtagningskonsulenter, der kan hjælpe lodsejere og kommuner med at gennemføre projekterne. Udtagningskonsulenterne viderefører oplandskonsulenternes opgave med hensyn til kvælstofindsatser, særligt minivådområder. Herudover får udtagningskonsulenterne nye opgaver og et udvidet ansvar. Udtagningskonsulenterne skal – i tæt dialog med kommuner og VOS’er – sikre, at de rigtige projekter placeres de rigtige steder i forhold til at opnå størst effekt i forhold til klima og kvælstof. Konsulenten skal rådgive lodsejer ift. placering af projektet samt bistå med at skabe kontakt til relevante myndigheder. Konsulenten skal orientere lodsejer om de forskellige muligheder for at deltage i kollektive indsatser, herunder de tilskudsfinansierede virkemidler.

Udtagningskonsulenterne

Agro Food Park 15
8200 Aarhus N